เกี่ยวกับเรา


สายการบิน “โอเรียนท์ ไทย” ยึดมั่นในพันธกิจที่จะดำเนินธุรกิจสายการบิน ตามหลักปรัชญา “การให้และ ลงมือทำจากใจที่แท้จริง” โดยได้นำความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และวิถีที่ดีงามแบบไทยซึ่งเป็น ที่รู้จักของคนทั่วโลก มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทุกสายงานและการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจและรอยยิ้มให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม

แนวทางในการดำเนินงานของเรา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจองค์กร ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ ได้แก่

  • ราคาที่ยุติธรรม ลูกค้าสามารถจ่ายได้
  • บริการที่เข้าใจ ยืดหยุ่น เป็นกันเองอย่างไทยแท้
  • ดูแล จริงใจ และพร้อมเข้าใจปัญหาลูกค้าเสมอ
  • ประกอบธุรกิจและปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมและยุติธรรม

พันธะสัญญาด้านความปลอดภัย

  • ที่ ‘โอเรียนท์ ไทย’ เราตั้งใจทุ่มเทที่จะมอบบริการซึ่งมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา ความเข้าใจ และความสะดวกสบาย ที่สำคัญที่สุด...เราเชื่อว่า
  • ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานทุกท่าน
  • มาตรฐานและคุณภาพของความปลอดภัยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จทางธุรกิจและครองความเป็นหนึ่งในสายการบินชั้นแนวหน้าของวงการ
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการดำเนินงานทั้งบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน
  • พนักงานทุกท่านมีบทบาทสำคัญและมีส่วนรับผิดชอบต่อมาตรฐานและคุณภาพของความปลอดภัย
  • ความปลอดภัยของพนักงาน ผู้โดยสาร และพันธมิตร เป็นสิ่งที่สายการบิน ‘โอเรียนท์ ไทย’ ให้ความสำคัญอย่างสูงตลอดมา

พันธะสัญญาต่อลูกค้า

ค่าโดยสารราคาเป็นธรรม: เราเสนอค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้าและตลาด โดยใช้ระบบราคาที่จริงใจ ไม่มีเงื่อนไขซ่อนเร้น ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

ให้.. ด้วยความจริงใจ: สายการบิน ‘โอเรียนท์ ไทย’ ทุ่มเทมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้โดยสาร โดยเชื่อว่า “สิ่งเล็กๆ ก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้” (Little things can make a big difference) ด้วยเหตุนี้ เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการเดินทาง การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ตลอดจนการดูแลอย่างอบอุ่นและจริงใจจากพนักงาน เป็นความใส่ใจที่ทำให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและหวนกลับมาใช้บริการอีกเรื่อยๆ

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง : การครองตำแหน่งผู้นำตลาดด้วยการมีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศสูงสุด เป็นแรงผลักดันให้ ‘โอเรียนท์ ไทย’ ยิ่งมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างแข็งขัน เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการให้สูงอยู่เสมอ รวมทั้งเพื่อเสริมคุณค่าให้กับบริการที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง